Deklarācijas

5.Jauniešu Saeimas pasākuma dienā 2015.gada 27.aprīlī trīs pieņemtās deklarācijas ir parakstījusi Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un tās ir publicētas šeit, kā arī Saeimas mājaslapā.

Visas deklarācijas tika nodotas Saeimas atbildīgajām komisijām un visām Saeimas frakcijām, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā. Tostarp ikviens Jauniešu Saeimas deputāts ir aicināts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties komisijās.


Par patriotisma veicināšanu, drošības un
aizsardzības apmācības ieviešanu izglītības iestādēs,
kā arī studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un
stratēģiskajā komunikācijā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      nepieciešams jaunatni audzināt patriotisma garā un izglītības iestāžu mācību programmās paredzēt iespēju apgūt civilās aizsardzības, drošības un valsts aizsardzības pamatus;
2)      nepieciešams visos novados veicināt Jaunsardzes kustības attīstību un tās nodarbību pieejamību, lai šajās nodarbībās varētu iesaistīties visi pilsētu un lauku jaunieši. Nepieciešams Jaunsardzes kustību popularizēt Latvijas plašsaziņas līdzekļos un skolās;
3)      jāizveido militāri profesionāla vidusskola, lai jaunieši uzreiz pēc pamatskolas beigšanas padziļināti apgūtu militārās zinātnes un varētu sekmīgāk sagatavoties mācībām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā;
4)      nepieciešams studējošos jauniešus pēc brīvprātības principa iesaistīt valsts kiberaizsardzībā un stratēģiskajā komunikācijā;
5)      nepieciešams bērnus pirmsskolas mācību iestādēs iepazīstināt ar valsts simboliem, piemēram, karogu, ģerboni, himnu, tādējādi veicinot patriotismu jau kopš agras bērnības.

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

DEKLARĀCIJA - Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu izglītības iestādēs, kā arī studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un stratēģiskajā komunikācijā

 

 

Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1)      jāpopularizē veselīgs uzturs, atbalstot un attīstot vietējos ekoloģiskās pārtikas ražotājus;
2)      jānodrošina bezmaksas veselības pārbaudes un veselības aprūpe Latvijas augstskolu studentiem (vecumā no 18 līdz 25 gadiem, uzrādot studenta apliecību), kā arī vidusskolu un profesionālo skolu audzēkņiem, kas jau sasnieguši 18 gadu vecumu;
3)      jāpalielina finansējums veselības aprūpei, lai ikviens bērns viņam nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus saņemtu daudz ātrāk, bez ilgstošas gaidīšanas rindā;
4)      nepieciešams mācību iestādēs izskaust psiholoģisko teroru jeb mobingu un informēt jauniešus par tā radītajām psiholoģiska rakstura problēmām;
5)      nepieciešams uzlabot zināšanas par cilvēktiesībām un šajā jomā izglītot sabiedrību, informējot par daudzbērnu ģimeņu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un ārkārtas situācijās nonākušu cilvēku iespējām saņemt palīdzību;
6)      nepieciešams informēt gan jauniešus, gan visu sabiedrību par adopcijas iespējām, lai pēc pāris gadiem bērnunami Latvijā vairs nebūtu vajadzīgi.

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece 

5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi

 

 

Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos
Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      nepieciešams sekmēt jauniešu tiešu iesaisti un aktīvu līdzdalību Latvijas un ES attīstīšanā, nodrošinot intensīvu un pārskatāmu informācijas saņemšanu par ES projektiem, kuros jaunieši ir ieinteresēti piedalīties un iesniegt savas idejas sabiedrības labklājības un intelektuālās attīstības veicināšanai Eiropas Savienības ietvaros;
2)      nepieciešams sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, lai risinātu jautājumu par darba pieredzes iegūšanu jau mācību laikā, tādējādi veicinot jauniešu nodarbinātību tieši Latvijā un savas uzņēmējdarbības uzsākšanu;
3)      jāstiprina un jāveicina Latvijas reģionu infrastruktūras attīstība, lai bremzētu urbanizācijas procesu, kā arī jāsekmē Latvijas pilsētu atpazīstamība gan pašu valstī, gan Eiropas Savienībā;
4)      nepieciešams veidot jauniešu nevalstisko organizāciju sadarbības projektus, organizēt regulāru pieredzes apmaiņu ar pašvaldībām, Nodarbinātības valsts aģentūru, skolām, Latvijas uzņēmējiem un ES institūcijām, lai apmainītos ar pieredzi un idejām nolūkā veikt konkrētus pasākumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai, kā arī brīvprātīgā darba atzīšanai un popularizēšanai.

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

 
5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem