Deklarāciju projekti

Ar Saeimas priekšsēdētājas biroja un Juridiskā biroja atbalstu ir apkopotas 100 jauniešu, kuri iekļuvuši 5.Jauniešu Saeimā, iesniegtās idejas, un ir tapuši četri deklarāciju projekti, kurus skatīs pasākuma dienā - 27.aprīlī:

1) „Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā";

2) „Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi”;

3) „Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā”;

4) „Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum”.

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, 
studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nepieciešams jaunatni audzināt patriotisma garā un skolu mācību programmās ieviest valsts aizsardzības apmācību;

2) nepieciešams visos novados veicināt jaunsargu kustību, lai tajā varētu iesaistīties visi pilsētu un lauku jaunieši;

3) jāizveido militāri profesionāla vidusskola, lai jaunieši uzreiz pēc pamatskolas beigšanas padziļināti apgūtu militārās zinātnes un varētu sekmīgāk sagatavoties mācībām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā;

4) nepieciešams izveidot speciālus jauniešu bezmaksas apmācības kursus, kuros eksperti mācītu sniegt pirmo palīdzību, skaidrotu, kā rīkoties ārkārtas situācijās, un izglītotu drošības, arī informācijas tehnoloģiju drošības, jomā;

5) nepieciešams studējošos jauniešus iesaistīt valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā.

 

5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

DEKLARĀCIJA - Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā"

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

 Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jāpopularizē veselīgs dzīvesveids, izskaužot nelabvēlīgo e-vielu izmantošanu pārtikas produktos un atbalstot vietējos pārtikas ražotājus;

2) jānodrošina bezmaksas veselības pārbaudes un veselības aprūpe Latvijas augstskolu studentiem;

3) nepieciešams ieviest tādu kārtību, ka ikviens bērns viņam nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus saņemtu nekavējoties, bez ilgstošas gaidīšanas rindā;

4) mācību iestādēs nepieciešams izskaust psiholoģiskā terora jeb mobinga izpausmes, lai mazinātu to radītās psiholoģiska rakstura problēmas, tai skaitā depresiju;

5) nepieciešams uzlabot zināšanas par cilvēka tiesībām un šajā jomā izglītot sabiedrību, informējot par daudzbērnu ģimeņu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un ārkārtas situācijās nonākušu cilvēku iespējām saņemt palīdzību;

6) nepieciešams izstrādāt un pieņemt tādus grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu iespēju jauniešiem jau no 16 gadu vecuma sasniegšanas ar savu balsojumu piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās.

 

5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

DEKLARĀCIJA - Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi"

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nepieciešams sekmēt jauniešu tiešu iesaisti un aktīvu ieinteresētību Latvijas un Eiropas Savienības attīstībā;

2) nepieciešams sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, lai risinātu jautājumu par darba pieredzes iegūšanu jau mācību laikā;

3) jāstiprina mazapdzīvoto reģionu attīstība, jāveicina to atpazīstamība Latvijā un Eiropas Savienībā;

4) nepieciešams veidot ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām kopīgus sadarbības projektus, lai apmainītos ar pieredzi un idejām nolūkā izstrādāt valsts nodarbinātības stratēģiju.

 

5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā"

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) nepieciešams ieviest vienotu brīvprātīgā darba veicēju uzskaiti un brīvprātīgā darba pasi, kas, jaunietim stājoties darbā, kalpotu par viņa apgūto darba iemaņu un aktivitātes apliecinājumu;

2) nepieciešams izveidot programmu, kas skolēniem jau mācību laikā palīdzētu iegūt darba pieredzi, stažējoties uzņēmumos vai iestādēs un saņemot apgūto praktisko iemaņu apliecinājumu;

3) nepieciešams panākt, lai valsts un pašvaldības atbalsta jauniešu nodarbinātību vasarā;

4) jāsadarbojas ar valsts kapitālsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām, lai iesaistītu jauniešus darba tirgū;

5) nepieciešams attīstīt un padziļināt jauniešu zināšanas politikā un komercijā, lai veicinātu viņu interesi iesaistīties politikā un uzņēmējdarbībā;

6) nepieciešams popularizēt profesionālo izglītību un veicināt tās attīstību Latvijā;

7) skolās regulāri jārīko profesionālās apmācības stundas, piesaistot dažādu profesiju pārstāvjus, kuri sniegtu visaptverošu informāciju par konkrēto profesiju.


5.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2015.gada 27.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum"

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem